Referencie

Rok 1996

 • Úpravňa vody Kúty
 • ČS PHM Pusté Uľany – úložisko

Rok 1997

 • Stavidlo na sútoku kanálov S VII – A VII
 • ČOV Šaľa – rekonštrukcia a rozšírenie

Rok 1998

 • NAD 820 Bratislava – rekonštr. ČSPL
 • ČOV Kopčany – ČS
 • Cestný hraničný prechod Kúty – zakladanie + kanalizácia

Rok 1999

 • ČS Klúčovec – rekonštrukcia prečerpavacej stanice
 • VVTL plynovod DN 1200 – Vysoká pri Morave
 • ČOV Moravský sv.Ján – zakladanie

Rok 2000

  • Sweedwood Malacky
  • ČOV
  • ČS
  • Zakladanie výr. objektov
 • Pepsi-cola Malacky – spevnené plochy a kanalizácia
 • Aupark Bratislava – podchod pre peších

Rok 2001

 • Oprava na D2 – most
 • Tesco – hypermarket Trnava – štetovnice
 • ČOV – kafiléria Senec
 • Šúrsky kanál – prehradenie toku štetovnicami
 • Kaufland D.Streda – štetovnice

Rok 2002

 • Sanácia zhybky pod Rudavou
 • Rekonštrukcia hate Šaštín
 • Logistické centrum L.Rovné – piloty a pätky

Rok 2003

 • Leberfinger Bratislava ČS – spúšťaný objekt
 • Kerkosand – Š.Humence
 • Skalica – Zlatnícka dolina-rekonštr.kúpaliska

Rok 2004

 • Revitalizácia Chorvátskeho ramena
 • Spojovací plynovod DN 900 – Láb – štetovnicové steny
 • Sorávia – III.etapa – štetovnicové steny
 • Most Košická - spúšťaná monolit šachta - kanalizácia - štartovacia jama

Rok 2005

 • 2x6 b.j. Zemné – piloty
 • Kanalizácia Martin – Vrútky
 • Stupava – Kanalizácia
 • Plavecké Podhradie – kanalizácia

Rok 2006

 • ČOV Malacky II.etapa – rozšírenie
 • ČOV Šaľa – Veča – rozšírenie
 • Tower Malacky – jama pre lis
 • III veže – štetovnicové steny
 • Lakšáre SPP – štetovnicové steny

Rok 2007

 • Bytový dom Molecova Bratislava – monolit skelet
 • Betonové cesty Malacky
 • ČOV – VS Malacky
 • Dolné Zelenice – štetovnice
 • IKEA Malacky – štetovnice

Rok 2008

 • Vysoká pri Morave areál SPP - štetovnice
 • Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou aglomerácia Šamorín - 50 ks spúšťaných ČS
 • Oprava zhybky pod Malinou v rkm 4,886
 • Oprava stavidla Milinovice - Vrbina
 • Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M.R. Štefánika v Bratislave SO 04.07 Preložka kolektoru - štetovnice

Rok 2009

 • Inštalácia linky na delenie plechu do skladu Ferroservis Bratislava - stavebná časť
 • Žst Bratislava Vychodné - Olejové hospodárstvo - štetovnice
 • Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV mesta Stupava - SO 02 Daždová nádrž - stavebná časť
 • Polyfunkéný objekt Vodotika, Bosákova ulica, Bratislava III.b etapa - Garáže - stavebná časť
 • MVE Chynoransky mlyn - štetovnice
 • Rodinný dom Bernolákovo

Rok 2010

 • Žst Melčice - štetovnice
 • Polyfunkéný objekt Vodotika, Bosákova ulica, Bratislava III.b etapa - 1. a 2. NP - stavebná časť
 • Rýchlostná cesta R1 Nitra západ - Selenec - Prečerpávacia stanica č.1 a č.2 - stavebná časť
 • Rekonštrukcia námestia Trenčianske Teplice, čerpacie stanice 1 a 2 - stavebná časťt
 • Obytný súbor Green Park Vtáčnik - Oporný múr
 • Osadenie uzatváracích armatúr na spojovacie plynovody ZS4-CA - štetovnice
 • Brezno kanalizácia, zb. A a H - štetovnice
 • Gajary - celoobecná kanalizácia a ČOV II. etapa

Rok 2011

 • Polyfunkéný objket Vodotika, Bosákova ulica, Bratislava III.b etapa - 3. a 7. NP - stavebná časť
 • MAT08097/Prekládka I. a II. línie VTL DN 1200 rieky Laborec - štetovnice
 • Hrubá stavba RD Pernek
 • Mestská ČOV Hlohovec - ochrana stavebnej jamy
 • Dechtice - rekonštrukcia a rozšírenie ČOV 4000 EO - ochrana stavebnej jamy a hrubá stavba SO 07
 • Odlahčovacia komora OK 4 Pezinok

Rok 2012

 • Polyfunkčný objekt Vodotika, Bosákova ulica, Bratislava III.b etapa - 3. a 7. NP - stavebná časť
 • River Garden II., III - východ - technická infraštuktúra - štetovnice
 • Sládkovičovo, kanalizácia a ČOV - štetovnice a čerpanie podzemnej vody
 • Rodinný dom Devín - stavebná časť

Rok 2013

 • Leopoldov, Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV, SO 06 Denitrifikačné nádrže - štetovnice
 • Vákuová kanalizácia m.č. Bratislava - Vajnory 2. etapa
 • Plynovod DN 800 SR/MR objekt SO 501.6 - prechod DŽ - štetovnice
 • ČS Chudá Lehota a ČS Prašice - spúšťané ČS
 • Rekonštrukcia prístavného múru v kamenolome Devín - štetovnice

Rok 2014

 • Zemné búracie a železobetónové práce spojené s opravou čerpacej stanice v objekte Eurovea SO01 vrátane vyhotovenia ochrany stavebnej jamy štetovnicami
 • Polyfunkčný dom Lužná - Budova A - stavebná časť
 • Kaufland Bratislava, Mlynská dolina - kotevné venceť
 • Vákuová kanalizácia m.č. Bratislava - Vajnory 2. etapa - dodatok
 • Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu, Intenzifikácia a modernizácia ÚČOC Vrakuna - paženie stavebných jám
 • ČOV Petržalka SO 12 - štetovnice
 • Rača Grinava, Vodovodné zásobné potrubie - štetovnice

Rok 2015

 • Polyfunkčný dom Lužná - Budova B - stavebná čas
 • Aupark MFC a PAD Hradec Králové - štetovnice
 • Twin City Bratislava - štetovnice
 • Rača Grinava, Vodovodné zásobné potrubie - štetovnice
 • Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce - štetovnice
 • ČOV Sever - čistiaren odpadových vod Bánovce nad Bebravou - štetovnice
 • ČOV Sever - čistiaren odpadových vod Partizánske - štetovnice

Rok 2016

 • Polyfunkčný dom Lužná - Budova C - stavebná čas

Kontakty


• Sídlo : Pezinská 1098, 901 17 Malacky
• IČO : 34 145 061
• DIČ : 2020358637
• Prevádzka : Elektrárenská 5, Bratislava
• Korešpondečná adresa : P.O. Box 157, 830 00 Bratislava
• E-mail : khandl@kahostav.sk
• Telefón : 02 / 44458929
• Fax : 02 / 44458928

Spoločnosť je zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 13459/B

CertifikátyPolitika kvality

Copyright © 2013 Kahostav spol. s r.o. všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok.